Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Ämnesprov årskurs 3

Ämnesprovet i årskurs 3 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av åtta delprov som prövar förmågorna tala och samtala, läsa samt skriva. Delproven genomförs på lektionstid under vårterminen.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Aktuellt

Provperiod
12 mars–18 maj 2018 (vecka 11–20)

Kopieringsunderlag: 
En del av blanketterna nedan kan fyllas i digitalt. Högerklicka på länken nedan och spara på din dator. Öppna sedan i Acrobat eller Word beroende på vilken typ av fil du laddat ner. Acrobat har tyvärr en begränsning som innebär att man måste välja ”Spara som” och ge nytt namn när man vill spara ett redan delvis ifyllt och sparat formulär. Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du använda pdf-versionen. De blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift..

Övrigt material: 

Om du har frågor om att ladda ner och använda formulären, kontakta Kicki Sivertsson, 018-471 13 17.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning