Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Ämnesprov årskurs 6

Ämnesprovet i årskurs 6 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av fem delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under februari månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Aktuellt

Provdatum och utskick

  • tisdagen den 6 februari 2018 (delprov B1 och delprov C1)
  • torsdagen den 8 februari 2018 (delprov B2 och delprov C2).

Provets tema
Provets tema för läsåret 2017/2018 är ”Under ytan”.

Kopieringsunderlag:
En del av blanketterna nedan kan fyllas i digitalt. Obs! Det är viktigt att först spara dokumentet på din dator. Om du börjar skriva när dokumentet är öppnat via webbläsaren sparas inte anteckningarna. Spara ett exemplar för varje elev. Detta görs enklast genom att välja "spara som" under menyn Arkiv (eng. File), när du öppnat filen i Adobe Reader.

Du kan också skriva ut dokumentet och fylla i för hand. De blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift.

Övrigt material:

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Kontaktpersoner

Frågor om ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6

Kontakta provkontruktörerna Cecilia.Bergwall@nordiska.uu.se, 018-471 12 93 och Johan.Carlstrom@nordiska.uu.se, 018-471 64 75.

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta Cecilia Bergwall eller Johan Carlström (se kontaktuppgifter ovan).