Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Ämnesprov årskurs 9

Ämnesprovet i årskurs 9 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under mars månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Aktuellt

Provdatum

  • tisdagen den 13 mars 2018 (delprov B)
  • torsdagen den 15 mars 2018 (delprov C).

Sedan läsåret 2015/2016 genomförs det muntliga delprovet, delprov A, under höstterminen. Läs mer om detta på Skolverkets webbplats.

Provets tema
Provets tema för läsåret 2017/2018 är ”Mänskligt”.

Kopieringsunderlag:

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning