Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Kursprov 3

Provet i kurs 3 är obligatoriskt för studieförberedande program och gemensamt för kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Kursprovet består av två delprov som prövar skriftlig samt muntlig framställning. 

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt kursprov för kommunal vuxenutbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats. Observera att komvux även kan använda ordinarie kursprov. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum och utskick, vt 2018

  • Tisdagen den 8 maj 2018 (delprov A - skriftlig framställning)
  • Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Häftet Lärarinformation, som innehåller anvisningar och kopieringsunderlag inklusive uppgiftsinstruktion och övrigt material till delprov B, samt provets texthäfte ska vara skolorna tillhanda vecka 15. Information om när övrigt provmaterial skickas ut finns i häftet Lärarinformation.

Provets tema
Temat har anknytning till svenskämnet.

Kopieringsunderlag:

Lärarenkäter:
Enkäten för komvux fylls i så snart ett prov är genomfört.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning