Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Information med anledning av coronaviruset

Alla nationella prov under perioden 30 mars till och med den 30 juni är inställda av Skolverket. Prov som genomfördes dessförinnan hanteras enligt den sekretess och de anvisningar som fortfarande gäller.

Läs mer på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betygVi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Gymnasiet och komvux – provmaterial tillgängligt för arbete på distans

För att möta skolornas efterfrågan på ett alternativ till de nationella prov som ställts in har material tagits fram som kan användas i distansundervisning i gymnasieskolan och komvux under vårterminen 2020. Det rör sig om ett specifikt prov för kurs 1 och ett för kurs 3, baserat på äldre frisläppta prov. Dessa material får alltså – till skillnad från allt annat provmaterial – delas digitalt med elever. Användningen av dessa undervisningsmaterial är frivillig. Provet beställs på följande e-postadresser: npk1@nordiska.uu.se för material i kurs 1 respektive npk3@nordiska.uu.se för material i kurs 3. Materialet skickas sedan i pdf-format. Ange i beställningen ungefär hur många elever som ska använda materialet.

Årkurs 6 och årskurs 9

Om proven är genomförda i sin helhet ska de bedömas enligt instruktionerna i bedömningsanvisningarna och resultatet från provet ska särskilt beaktas vid betygssättningen.

Provgruppen vid Uppsala universitet samlar som vanligt in avidentifierade elevsvar för elever födda ett visst datum, samt besvarade lärarenkäter för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 och 9. Mer information om detta finns i bedömningsanvisningarna till respektive prov. Det är av stor vikt att denna insamling av prov fullföljs då resultaten och synpunkterna används för att kvalitetssäkra och utveckla proven.

Årskurs 3

Det är fortfarande tillåtet att använda provmaterialet i årskurs 3 som en del i den ordinarie undervisningen även efter 29 mars t.o.m. ordinarie slutdatum den 15 maj, om läraren så önskar. Det är då viktigt att läraren är tydlig med att provet ej längre räknas som ett nationellt prov. Resultaten för provet i årskurs 3 ska ej heller rapporteras in.

Elever skriver prov.

Provdatum

Årskurs 3: 9 mars–29 mars 2020 (vecka 11–13) Obs! Slutdatumet är tidigarelagt.

Årskurs 6: 4 november–13 december 2019 (Delprov A). Måndagen den 3 februari 2020 (delprov B1 och delprov C1) samt onsdagen den 5 februari 2020 (delprov B2 och delprov C2).

Årskurs 9: 4 november–13 december 2019 (Delprov A). Tisdagen den 10 mars 2020, kl 09.00 (Delprov B) samt torsdagen den 12 mars 2020, kl 09.00 (Delprov C).

Kurs 1: Proven är inställda.

Kurs 3: Proven är inställda.

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Forskning

En spikad avhandling.

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Projekt och publikationer