Exempel

Det nationella provet för årskurs 3 i svenska och svenska som andraspråk består av olika delprov som prövar förmågorna att tala, läsa och skriva. Vissa delprov prövar fler än en färdighet i ett och samma delprov. På denna sida finns exempel på textunderlag för läsförståelseprov, provuppgifter samt bedömningsunderlag av olika slag. Exemplen är hämtade från 2017 års prov. Av upphovsrättsliga skäl kan inte hela prov visas.

Delprov A – Tala

Beskrivning av delprov A samt bedömningsanvisningar 

Delprov B – Läsa, berättande text

Beskrivning av delprov B samt bedömningsanvisningar
Delprov B, exempel på textunderlag och uppgifter

Delprov C – Läsa, faktatext

Beskrivning av delprov C samt bedömningsanvisningar
Delprov C, exempel på textunderlag och uppgifter

Delprov D och E – Högläsning och textsamtal

Beskrivning av delprov D/E samt bedömningsanvisningar

På Skolverkets bedömningsportal https://bp.skolverket.se finns elevuppläsningar som stöd för lärares bedömning. För att få tillgång till dessa krävs inloggning. 

Delprov F och G – Skriva, berättelse

Beskrivning av delprov F/G samt bedömningsanvisningar

Delprov H – Skriva, faktatext

Beskrivning av delprov H samt bedömningsanvisningar
Exempel på elevblad för delprov H
 

  

Senast uppdaterad: 2021-01-29