Koppling mellan kursplanerna och provet i årskurs 3

Det nationella provet i årskurs 3 är konstruerat utifrån kursplanerna för svenska­ och svenska som andraspråk. Dessa ämnen har ett likartat men inte identiskt­ innehåll. Provet prövar så långt det är möjligt hur eleven uppnått det syfte som kursplanen tar upp och som ingår i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provets innehåll följer kursplanernas centrala innehåll medan provets bedömning utgår från kriterierna för godtagbara kunskaper, så som de är formulerade i kursplanerna.

Nedan finns länkar till tabeller som visar dels hur syften och kriterier för bedömning av kunskaper ligger­ till grund för utformning och bedömning av de olika delproven, dels hur det centrala innehållet finns representerat i provets delprov. Varje länk innehåller två tabeller – en för svenska och en för svenska som andraspråk.

Syften och kriterier för bedömning av kunskaper och hur de ligger till grund för utformningen och bedömningen av provet, årskurs 3 (pdf)

Centralt innehåll i kursplanen i årskurs 3 och hur det finns representerat i det nationella provet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-08-16