Provets upplägg och bedömning

Provet för årskurs 3 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk och består av flera olika delprov. Materialet är indelat i tre områden:

  • Tala
  • Läsa
  • Skriva

Området Tala består av ett delprov som prövar elevens förmåga att kunna samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Till Läsa hör fyra olika delprov. I två av dessa prövas läsförmågan genom att eleverna läser en skönlitterär text respektive en faktatext och sedan svarar på frågor till dessa texter. I ett tredje delprov prövas förmågan att läsa med flyt. Detta görs i form av högläsning av en skönlitterär text. I ett fjärde delprov prövas förmågan att kunna kommentera och föra enkla resonemang om den skönlitterära texten.

Skriva ingår två skrivuppgifter, som går ut på att eleverna ska skriva en berättande text och en faktatext. Här prövas elevernas förmåga att kunna skriva texter med handling och innehåll. Utöver det prövas också förmågan att kunna stava samt sätta ut stor bokstav, punkt och frågetecken.

Senast uppdaterad: 2022-02-08