Nationellt prov årskurs 6

Det nationella provet i årskurs 6 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av fem delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under februari månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Elever som sitter och arbetar.

Aktuellt

Provdatum och utskick, ht 2022 och vt 2023

  • Vecka 45-49 2022 (delprov A).
  • Tisdagen den 14 mars 2023 (delprov B1 och delprov C1).
  • Torsdagen den 16 mars 2023 (delprov B2 och delprov C2).

Det första utskicket, som innehåller häftena Lärarinformation 1 och Bedömningsanvisningar 1, skickas till skolorna vecka 43 2022. Information om när övrigt material skickas ut finns i häftet Lärarinformation 1.

Kopieringsunderlag

En del av blanketterna nedan kan fyllas i digitalt. Obs! Det är viktigt att först spara dokumentet på din dator. Om du börjar skriva när dokumentet är öppnat via webbläsaren sparas inte anteckningarna. Spara ett exemplar för varje elev. Detta görs enklast genom att välja "spara som" under menyn Arkiv (eng. File), när du öppnat filen i Adobe Reader.

Du kan också skriva ut dokumentet och fylla i för hand. De blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift.  

Övrigt material

Exempel på provmaterial i årskurs 6

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial i åk 6

Bedömarträningsmaterial

På Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial finns ett bedömarträningsmaterial i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 6.

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2022-08-05