Provets upplägg och bedömning

Det nationella provet för årskurs 6 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk och är uppbyggt kring ett övergripande tema. Provet består av olika delar som innehåller muntliga uppgifter (delprov A: moment A1 och A2), läsförståelseuppgifter (delprov B1 och B2) och skrivuppgifter (delprov C1 och C2). Ett texthäfte med prosa, dikter, sakprosa av olika slag och bilder (ca 16 sidor) finns som utgångspunkt för läsförståelseuppgifterna. Texthäftet ska inte förberedas utan ingår i provmaterialet för delprov B (B1 och B2).

Delprov B1­–C2 genomförs på fastlagda provdagar som ligger under samma vecka. Den första dagen ägnas åt berättande text då ett läsförståelseprov och ett skrivprov genomförs (delprov B1 och C1). Den andra dagen genomför eleverna ett läsförståelseprov utifrån främst sakprosa för att därefter göra en argumenterande, beskrivande, förklarande eller instruerande skrivuppgift (delprov B2 och C2). Tidsåtgången för den första provdagen beräknas till ca 3 timmar inklusive rast och för den andra ca 2,5 timmar inklusive rast.

Delprov A

Delprov A prövar elevens muntliga förmåga. Det består av två moment där presentation prövas i momentet A1 och samtal i momentet A2.

I momentet A1 som prövar presentation ska eleven kort presentera ett visst ämne i liten grupp (3 elever). Detta moment får eleverna förbereda under en lektion före provet enligt anvisningar i lärarmaterialet. I momentet A2 prövas elevens förmåga att bidra till och upprätthålla ett samtal. Momentet utgår från inlästa utdrag ur skönlitterära texter på usb som eleverna ska lyssna till i samma lilla grupp och sedan samtala kring utifrån diskussionsfrågor.

Tidsåtgången beräknas till 30 minuter per grupp om 3 elever. Det muntliga delprovet genomförs vid valfri tidpunkt under veckorna 45–49. Delprovet kan organiseras och genomföras som en schemabrytande aktivitet eller på lektionstid.

Delprov B

Delprov B prövar elevens läsförståelse. I delprov B ingår delprov B1 och delprov B2.

Delprov B1 prövar läsförståelse av skönlitterär text. Uppgifterna är av olika typ och svårighetsgrad. I texthäftet finns skönlitterära texter som fungerar som underlag för läsförståelseuppgifterna. Eleverna introduceras gemensamt till delprov B1 under några minuter och har därefter 80 minuter till sitt förfogande för att lösa uppgifterna.

Delprov B2 prövar läsförståelse av sakprosa. Uppgifterna är av olika typ och svårighetsgrad. Underlaget för läsförståelseuppgifterna finns i texthäftet och kan bestå av tidningstexter eller annan typ av sakprosatext. Eleverna introduceras gemensamt till delprov B2 under några minuter och har därefter 80 minuter till sitt förfogande för att lösa uppgifterna.

Delprov C

Delprov C prövar elevens skriftliga förmåga. I delprov C ingår delprov C1 och delprov C2.

Delprov C1 är en skrivuppgift som prövar elevens förmåga till berättande skrivande. Efter en gemensam introduktion under 10 minuter får eleven 70 minuter till sitt förfogande för att skriva sin berättelse.

Delprov C2 är en skrivuppgift som prövar elevens förmåga att skriva sakprosa av typen argumenterande, beskrivande, förklarande eller instruerande text. Dessa texttyper varieras mellan åren. Efter en gemensam introduktion under 10 minuter får eleven 60 minuter till sitt förfogande för att skriva sin text.

Bedömningen

Det är läraren som utifrån bedömningsanvisningarna bedömer elevens prestationer, dvs. elevens ordinarie lärare eller den lärare som utsetts att bedöma det aktuella provet. Ett sätt att åstadkomma en likvärdig och rättvis bedömning av provet är att arbeta med sambedömning, vilket innebär att lärare tillsammans diskuterar och bedömer elevlösningar utifrån bedömningsanvisningarna. Ett annat sätt att öka bedömningens tillförlitlighet är att sprida bedömningen mellan kollegor på skolan eller mellan lärare på olika skolor. En del i arbetet med att åstadkomma en likvärdig och rättvis bedömning bör även vara att elevlösningarna anonymiseras.

Till lärarens hjälp vid bedömningen finns olika bedömningsunderlag som bland annat utgörs av matriser och kommenterade elevlösningar. 

Senast uppdaterad: 2023-11-01