Provets upplägg och bedömning

Det nationella provet för årskurs 6 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk och är uppbyggt kring ett övergripande tema. Provet består av olika delar som innehåller muntliga uppgifter (delprov A), läsförståelseuppgifter (delprov B1 och B2) och skrivuppgifter (delprov C1 och C2). Ett texthäfte med prosa, dikter, sakprosa av olika slag och bilder (ca 16 sidor) finns som utgångspunkt för läsförståelseproven. Texthäftet ska inte förberedas utan ingår i provmaterialet för delprov B1 och delprov B2.

Fyra av de fem delproven genomförs på fastlagda provdagar som ligger under samma vecka. Den första dagen ägnas åt berättande text då ett läsförståelseprov och ett skrivprov genomförs (delprov B1 och C1). Den andra dagen genomför eleverna ett läsförståelseprov utifrån främst sakprosa för att därefter göra en argumenterande, beskrivande, förklarande eller instruerandeskrivuppgift (delprov B2 och C2). Tidsåtgången för den första provdagen beräknas till ca 3 timmar inklusive rast och för den andra ca 2,5 timmar inklusive rast.

Delprov A

Delprov A prövar elevens muntliga förmåga. Det består av två delar där presentation prövas i den ena och samtal i den andra. I den del som prövar presentation ska eleven kort presentera ett visst ämne i liten grupp (3 elever). Denna del får eleverna förbereda under en lektion före provet enligt anvisningar i lärarmaterialet. Samtalsdelen utgår från inlästa utdrag ur skönlitterära texter på usb som eleverna ska lyssna till i samma lilla grupp och sedan samtala kring utifrån diskussionsfrågor. Tidsåtgången beräknas till 30 minuter per grupp om 3 elever. Det muntliga delprovet genomförs vid valfri tidpunkt under veckorna 45–49. Delprovet kan då genomföras på lektionstid eller organiseras som en schemabrytande aktivitet.

Delprov B1

Delprov B1 prövar läsförståelse av skönlitterär text. Uppgifterna är av olika typ och svårighetsgrad. I texthäftet finns skönlitterära texter som fungerar som underlag för läsförståelseuppgifterna. Eleverna introduceras gemensamt till delprovet under några minuter och har därefter 80 minuter till sitt förfogande för att lösa uppgifterna.

Delprov B2

Delprov B2 prövar läsförståelse av sakprosa. Dessutom finns i detta delprov en övergripande uppgift som involverar hela texthäftet. Uppgifterna är av olika typ och svårighetsgrad. Underlaget för läsförståelseuppgifterna finns i texthäftet och kan bestå av tidningstexter eller annan typ av sakprosatext. Eleverna introduceras gemensamt till delprovet under några minuter och har därefter 80 minuter till sitt förfogande för att lösa uppgifterna.

Delprov C1

Delprov C1 är en skrivuppgift som prövar elevens förmåga till berättande skrivande. Efter en gemensam introduktion under 10 minuter får eleven 70 minuter till sitt förfogande för att skriva sin berättelse.

Delprov C2

Delprov C2 är en skrivuppgift som prövar elevens förmåga att skriva sakprosa av typen argumenterande, beskrivande, förklarande eller instruerande text. Efter en gemensam introduktion under 10 minuter får eleven 60 minuter till sitt förfogande för att skriva sin text.

Senast uppdaterad: 2022-11-01