Ny information med anledning av coronaviruset

Skolverket har nu beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden 30 mars till och med den 30 juni, med tanke på den speciella situationen som råder i samhället nu. Du kan läsa mer om vad detta innebär på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg.

De prov som redan har kommit till skolorna ska hanteras enligt den sekretess och de anvisningar som fortfarande gäller. Det är alltså inte tillåtet att digitalisera och sprida något provmaterial.

Vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Provmaterial tillgängligt för arbete på distans

För att möta skolornas efterfrågan på ett alternativ till de nationella prov som ställts in har ett material tagits fram som kan användas i distansundervisning i gymnasieskolan och komvux under vårterminen 2020. Det rör sig om ett specifikt prov för kurs 1 och ett för kurs 3, baserat på äldre frisläppta prov. Dessa material får alltså – till skillnad från allt annat provmaterial – delas digitalt med elever. Provet beställs på följande e-postadresser: npk1@nordiska.uu.se för material i kurs 1 respektive npk3@nordiska.uu.se för material i kurs 3. Ange i beställningen ungefär hur många elever som ska använda materialet.

Nationellt prov årskurs 9

Det nationella provet i årskurs 9 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under mars månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum och utskick, vt 2020

  • Delprov B: tisdagen den 10 mars 2020, kl 09.00
  • Delprov C: torsdagen den 12 mars 2020, kl 09.00

Lärarinformation 2 når skolorna under vecka 10. Kopieringsunderlag 1 – Information till eleverna - delprov B och C finns tillgängligt för nedladdning nedan.

Kopieringsunderlag

Delprov B och C

Lärarinformation 2

Bedömningsanvisningar 2

Sammanställning

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning