Nationellt prov årskurs 9

Det nationella provet i årskurs 9 är obligatoriskt och gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provet består av tre delprov som prövar förmågorna tala, läsa och skriva.

Det muntliga delprovet genomförs på lektionstid under höstterrminen medan de delprov som prövar läsning och skriftlig förmåga genomförs på bestämda provdagar under mars månad.

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan kursplanerna och provet

Elever som sitter och arbetar.

Aktuellt

Provdatum och utskick, ht 2023 och vt 2024

  • 6 november–8 dec 2023 (delprov A)
  • Tisdagen den 19 mars 2024, kl. 09.00 (delprov B)
  • Torsdagen 21 mars 2024, kl. 09.00 (delprov C)

Materialet för delprov B och C når skolorna vecka 11 2024.

Den nya bedömningsmodellen

Från och med provet som ges läsåret 2023–2024 i årskurs 9 införs en ny modell för provbetyg i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 9. Den nya modellen har tagits fram som en följd av Skolverkets systemramverk för nationella prov och digitaliseringen av de nationella proven. Läs mer om den nya modellen i dokumentet nedan:

Kopieringsunderlag och övrigt material

Exempel på provmaterial i årskurs 9

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial i åk 9

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2024-01-22