Provets upplägg och bedömning

Provet för årskurs 9 är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk och är uppbyggt kring ett övergripande tema. Provet består av tre delprov. Delprov A (tala), delprov B (läsa) och delprov C (skriva). I delprov A är förberedelsetiden inräknad som en del av provet och ingen annan förberedelse krävs. Inför delprov B och C finns ett kopieringsunderlag som eleven ska ta del av före genomförandet.

Delprov A: tala

Delprov A genomförs före delprov B och C under v. 45–50 på höstterminen. Delprovet genomförs i grupper om 4–5 elever och omfattar maximalt 110 minuter/grupp.

Delprovet är uppdelat i två moment: Presentera samt Leda och delta i diskussion. Utgångspunkten för presentationerna och diskussionerna är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men även andra typer av texter såsom en serie eller en filmsekvens kan förekomma.

Förberedelsen kan genomföras på två sätt. Ett sätt är att i direkt anslutning till gruppdiskussionerna låta varje grupp om fyra till fem elever inleda med en 30-60 minuters förberedelselektion. Ett annat sätt är att genomföra förberedelselektionen i helklass. Gruppdiskussionerna bör då genomföras de närmaste dagarna efter att förberedelselektionen ägt rum och helst samma dag. 

Delprov B: läsa

Delprovet genomförs på en gemensam provdag för hela landet och omfattar: 45–60 + 140 minuter. 45–60 minuter för enskild genomläsning av ett texthäfte och 140 minuter till att lösa uppgifterna om texterna man läst. Delprovet genomförs helt individuellt och materialet är inte känt för eleverna före provdagen. Ingen gemensam rast där eleverna tillåts diskutera provets innehåll får ges. Däremot är det möjligt att ge pauser under kontrollerade former där risken för fusk är minimerad.

Underlag för delprovet är ett texthäfte innehållande skönlitterär text, sakprosatexter samt dikter och bilder, som alla berör det aktuella temat på olika sätt. Delprovet består av cirka 30 uppgifter inom fyra olika läsförståelseprocesser: Hitta efterfrågad informationDra enkla slutsatserSammanföra och tolka information och idéer samt reflektera och Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.

Delprov C: skriva

Delprovet genomförs på en gemensam provdag för hela landet och omfattar 200 minuter. Skolan kan bestämma om pauser ska läggas in under skrivtillfället. Eleverna får tre skrivuppgifter att välja på som på olika sätt anknyter till temat för provet. Uppgifterna är inte kända för eleverna före provdatum. Texthäftet kan eleverna använda som inspiration till sitt skrivande, men hantering av källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet. 

Senast uppdaterad: 2023-08-22