Anpassning av proven

För elever med funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

  • Det är rektorn som beslutar om anpassning, men hon eller han kan delegera denna beslutanderätt till läraren.
  • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hän­syn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
  • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
  • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov. 
  • Det är viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt vårdnadshavaren om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med eleven inför ett beslut om anpassning.

Vad gäller för respektive prov?

Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. Råden ger exempel på möjlig anpassning, snarare än en uttömmande lista av vad som får göras. Samma information finns i respektive provs häfte Lärarinformation.

Anpassning i nationellt prov åk 3
Anpassning i nationellt prov åk 6
Anpassning i nationellt prov åk 9
Anpassning i nationellt prov kurs 1
Anpassning i nationellt prov kurs 3

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om anpassning vid nationella prov.

Uppslagen bok.