Anpassning av nationella prov

För elever med funktionsnedsättningar och för elever med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

  • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hän­syn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
  • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
  • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov. 
  • Det är viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt vårdnadshavaren om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med eleven inför ett beslut om anpassning.

Vad gäller för respektive prov?

Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. Råden som finns på denna webbplats ger exempel på möjlig anpassning, snarare än en uttömmande lista av vad som får göras. Samma information finns i respektive provs häfte Lärarinformation.

Du kan också läsa mer om att anpassa nationella prov på Skolverkets webbplats.

Uppslagen bok.
Senast uppdaterad: 2021-02-23