Anpassning av nationellt prov åk 3

Anpassning kan innebära följande:

  • Att eleven får förlängd provtid och/eller att en eller flera pauser planeras in. Ett delprov ska dock göras klart under en och samma dag.
  • Att läraren förvissar sig om att eleven har förstått instruktionerna till uppgiften.
  • Texten i elevmaterialen kan förstoras.

Läsförståelseproven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 prövar avkodning och förståelse av text. Anpassas provsituationen är det viktigt att se till att provet fortfarande prövar rätt saker. Om till exempel texten eller uppgifterna som är utformade för att pröva läsförmåga läses upp högt för eleven, prövas inte längre denna förmåga.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i grundskolan

Senast uppdaterad: 2022-02-08