Anpassning av nationellt prov åk 6

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Anpassning delprov A

  • Diskussionsfrågorna som används vid momentet samtal kan vid behov läsas upp av en lärare i stället för av eleven. Läraren ska dock inte delta i samtalet. Det är inte heller tillåtet att minska gruppstorleken i något av momenten så att eleven endast samtalar med läraren.
  • Elever med nedsatt hörsel har rätt att läsa texterna. För att få textunderlag – Kontakta provgruppen.

Anpassning delprov B1 och B2

  • Delproven kan genomföras i mindre grupp.
  • Eleven kan få utökad tid.
  • Eleven kan vid behov få tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text. Eleven kan även få skriva ner lösningarna på dator.
  • Flera raster kan läggas in. Provet måste dock genomföras på fastställd provdag.

Texthäftet finns inte inläst för avlyssning då delprov B1 och B2 prövar just elevens förmåga att avkoda och förstå i enlighet med kunskapskravet "... kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter /.../ med flyt /.../". Texterna ska heller inte läsas upp för eleven.

Anpassning delprov C1 och C2

  • Eleven kan få utökad tid för genomgången.
  • Eleven kan få utökad skrivtid.
  • Eleven får skriva delprovet på dator.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i grundskolan.