Anpassning av nationellt prov åk 6

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Anpassning delprov A

Momentet Presentation

 • Förlängd tid kan ges till förberedelsen av presentationen.
 • Elever med talängslan kan få sitta ner vid själva presentationen.

Momentet Samtal

 • Diskussionsfrågorna kan vid behov läsas upp av en lärare i stället för av eleven. Läraren ska dock inte delta i samtalet. Det är inte heller tillåtet att minska gruppstorleken i något av momenten så att eleven endast samtalar med läraren.
 • Elev med hörselnedsättning kan få manus till de inspelade texterna. För
  beställning av hörmanus kontakta tryckeriet Exakta print (kontaktuppgifter
  finns på insidan av omslaget till häftet Lärarinformation 1).

Anpassning delprov B

 • Delprov B1 och B2 kan genomföras i mindre grupp.
 • Eleven kan få utökad tid.
 • Eleven kan vid behov få tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text.
 • Eleven kan få skriva ner lösningarna på dator eller annan digital enhet.
 • Flera raster kan läggas in. Provet måste dock genomföras på fastställd provdag.

Texthäftet finns inte inläst för avlyssning då delprov B1 och B2 prövar just elevens förmåga att avkoda och förstå i enlighet med kunskapskravet "... kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter /.../ med flyt /.../". Texterna ska heller inte läsas upp för eleven.

Anpassning delprov C

 • Delprov C1 och C2 kan genomföras i mindre grupp.
 • Eleven kan få utökad tid för genomgången.
 • Eleven kan få utökad skrivtid.
 • Eleven kan få skriva på dator eller annan digital enhet.
 • Flera raster kan läggas in. Provet måste dock genomföras på fastställd provdag.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i grundskolan.

Senast uppdaterad: 2023-11-27