Anpassning av nationellt prov kurs 1

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Delprov A: muntlig framställning 

  • Anförandet kan genomföras inför en mindre grupp. Eleven interagerar då med ett mindre antal åhörare, vilket i viss mån påverkar provets svårighetsgrad utan att på ett avgörandesätt förändra det som delprovet avser att pröva. Gruppstorleken avgörs av läraren, men framförandet ska ske inför fler än den bedömande läraren.

Delprov B: läsförståelse

  • Usb-enheten Delprov B med texter och uppgifter inlästa kan användas. Delprovet prövar främst bearbetning och analys av text och inte förmågan till automatiserad läsning. Observera att det är olika usb till svenska 1 och svenska som andraspråk 1. 
  • Korta pauser kan läggas in under genomförandet.
  • Tiden för genomförandet kan utökas efter elevens behov men den sammanlagda tiden bör inte uppgå till mer än fyra timmar.
  • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text eller talsyntes. Det är även möjligt att skriva lösningarna på dator eller annan digital enhet.

Delprov C: skriftlig framställning

  • Vid förberedelsen inför genomförandet av delprovet kan inlästa versioner av kopieringsunderlag 4 och 5 användas. Ljudfilerna finns bland kopieringsunderlagen under rubriken Aktuellt på webbsidan för Kurs 1 och kan laddas ned av både lärare och elever.
  • Usb-enheten Delprov C med texter och uppgifter inlästa kan användas under genomförandet.
  • Korta pauser kan läggas in under genomförandet.
  • Tiden för genomförandet kan utökas efter elevens behov men den totala skrivtiden bör inte uppgå till mer än fyra timmar.
  • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som exempelvis förstorad text eller talsyntes.

Det är viktigt att beakta att provet ska pröva elevens individuella färdigheter. Samtal mellan elev och lärare om innehållet i uppgifterna i delprov B och C är därför inte tillåtet.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i gymnasieskolan

Senast uppdaterad: 2023-08-25