Anpassning av nationellt prov kurs 3

Anpassning vid provtillfället kan till exempel vara följande:

Delprov A: skriftlig framställning

  • Vid förberedelsen inför genomförandet av delprovet kan inlästa versioner av kopieringsunderlag 5 användas. Ljudfilerna finns under rubriken Kopieringsunderlag på sidan Nationellt prov i kurs 3.
  • Under genomförandet kan usb-enheten Texter med motsvarande elevhäfte inläst användas liksom usb-enheten Delprov A. Delprovet prövar främst bearbetning och analys av text och inte förmågan till automatiserad läsning.
  • Korta pauser kan läggas in under genomförandet.
  • Tiden för genomförandet kan utökas efter elevens behov men den totala skrivtiden bör inte uppgå till mer än fem timmar.
  • Den elev som så behöver får ha tillgång till hjälpmedel som förstorad text eller talsyntes.

Delprov B: muntlig framställning

  • Anförandet kan genomföras inför en mindre grupp. Eleven interagerar då med ett mindre antal åhörare, vilket i viss mån påverkar provets svårighetsgrad utan att på ett avgörande­ sätt förändra det som delprovet avser att pröva. 

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter i samband med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida Anpassa prov i gymnasieskolan

Senast uppdaterad: 2022-02-09