Bedömningsstöd

På Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial finns flera olika bedömningsstöd i ämnena svenska och svenska som andraspråk för både grundskolan och gymnasiet/komvux.

Vissa av materialen är tillgängliga för alla medan andra kräver inloggning i Skolverkets e-tjänst. Åtkomst till e-tjänsten får läraren via sin rektor.

Grundskolan

För grundskolan finns tre bedömningsstöd som gäller ämnena svenska och svenska som andraspråk. Endast vissa delar av materialet kräver inloggning i Skolverkets e-tjänst.

Frågor rörande bedömningsstöden för grundskolan besvaras av provkonstruktörerna, deras kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta provgruppen

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för årskurs 1–3

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är dels att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling, dels att ge extra stimulans inom dessa områden. Materialet relaterar till bedömningsstödet Nya språket lyfter! (läs mer om materialet under rubriken Nya språket lyfter! för årskurs 1–6 nedan). I anslutning till bedömningsstödet för årskurs 1–3 finns en film där man får träffa en lärare som arbetar med materialet.  

Nya Språket lyfter! för årskurs 1–6

Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd för grundskolans tidigare årskurser, årskurs 1 till årskurs 6. Materialet är ett stöd för bedömningen av elevers språkliga förmågor i enlighet med kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Materialet har reviderats för att stämma överens med lgr 22, men bygger på ett tidigare material. Nya språket lyfter! är också ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i Tala, Samtala, Läsa och Skriva.

Bygga svenska för årskurs 1–9

Detta material utgör ett stöd för lärare att observera nyanlända elevers språkutveckling – från nybörjarnivå till avancerad nivå. 

Gymnasiet och komvux

För kursen svenska 2 finns ett bedömningsstöd i litterär analys. Bedömningsstödet kräver inloggning i Skolverkets e-tjänst.

Frågor rörande bedömningsstödet i svenska 2 för gymnasiet och komvux besvaras av 
Negin.Shahsavar@nordiska.uu.se, 018-471 64 13.

Senast uppdaterad: 2024-04-10