Bedömningsstöd

För bedömningsstöden som erbjuds i form av prov under vårterminen 2021 hänvisar vi till Skolverkets webbsida Nationella proven vårterminen 2021.

GrundskolaN

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för årskurs 1–3

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 3. Syftet är dels att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling, dels att ge extra stimulans inom dessa områden. Materialet relaterar till bedömningsstödet Nya språket lyfter! (läs mer om materialet under rubriken Nya Språket lyfter! för årskurs 1–6 nedan). Bedömningsstödet finns tillgängligt på Skolverkets bedömningsportal (för att få tillgång till ljudfilerna måste du dock vara inloggad på Skolverkets bedömningsportal. Om du inte redan har fått en inloggning kan du tala med din rektor). Du kan läsa mer om bedömningsportalen på www.skolverket.se/bedomningsportalen. Till bedömningsstödet finns en film där man får träffa en lärare som arbetar med materialet. Filmen hittar du på Skolverkets webbsida

Nya Språket lyfter! för årskurs 1–6

Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd för grundskolans tidigare årskurser, årskurs 1 till årskurs 6. Materialet är ett stöd för bedömningen av elevers språkliga förmågor i enlighet med kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk i Lgr 11. Det bygger på ett tidigare material med titeln Språket lyfter! Materialet är också ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i Tala, Samtala, Läsa och Skriva. Du kan läsa mer om materialet på Skolverkets webbsida.

Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6

För dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 finns Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk. Materialet består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga förmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet.

Språket på väg för årskurs 7–9

För grundskolans högre årskurser finns bedömningsstödet Språket på väg del 1 och del 2. Detta material är utformat vid Högskolan i Kalmar. Mer information om materialet finns på Skolverkets webbsida.

Frågor rörande bedömningsstöden för grundskolan besvaras av Stina.Laursen@nordiska.uu.se, 018-471 37 29.

Gymnasiet och KOMVUX

På Skolverkets bedömningsportal finns några filmade anföranden från de muntliga delprovet för kurs 1 och för kurs 3 i svenska och svenska som andraspråk. För kursen svenska 2 finns ett bedömningsstöd i litterär analys.

Behörighet till bedömningsportalen får läraren av sin rektor som i sin tur har fått information om bedömningsportalen av huvudmannen.

Frågor rörande bedömningsstöden för gymnasiet och komvux besvaras av personerna listade nedan. 

Svenska och svenska som andraspråk 1:

Svenska 2:

Svenska och svenska som andraspråk 3: 

Senast uppdaterad: 2021-01-29