Bedömningsstöd

På Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial finns flera olika bedömningsstöd i ämnena svenska och svenska som andraspråk för både grundskolan och gymnasiet/komvux.

Vissa av materialen är tillgängliga för alla medan andra kräver inloggning i Skolverkets e-tjänst. Åtkomst till e-tjänsten får läraren via sin rektor.

Grundskolan

För grundskolan finns fyra bedömningsstöd som gäller ämnena svenska och svenska som andraspråk. Endast vissa delar av materialet kräver inloggning i e-tjänst.

Frågor rörande bedömningsstöden för grundskolan besvaras av
Stina.Laursen@nordiska.uu.se, 018-471 37 29.

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för årskurs 1–3

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling utgår från kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 3. Syftet är dels att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutveckling, dels att ge extra stimulans inom dessa områden. Materialet relaterar till bedömningsstödet Nya språket lyfter! (läs mer om materialet under rubriken Nya språket lyfter! för årskurs 1–6 nedan). I anslutning till bedömningsstödet för årskurs 1–3 finns en film där man får träffa en lärare som arbetar med materialet.  

Nya Språket lyfter! för årskurs 1–6

Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd för grundskolans tidigare årskurser, årskurs 1 till årskurs 6. Materialet är ett stöd för bedömningen av elevers språkliga förmågor i enlighet med kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk i Lgr 11. Det bygger på ett tidigare material med titeln Språket lyfter! Materialet är också ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i Tala, Samtala, Läsa och Skriva.

Bedömarträning i årskurs 6

För lärare som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 finns ett bedömarträningsmaterial. Materialet består av flera delar som på olika sätt avser att utveckla lärarens bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga förmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet.

Språket på väg för årskurs 7–9

För grundskolans högre årskurser finns bedömningsstödet Språket på väg del 1 och del 2. Detta material är utformat vid Högskolan i Kalmar.

Gymnasiet och komvux

För kurs 1 och kurs 3 i svenska/svenska som andraspråk finns ett bedömningsstöd som är kopplat till det nationella provets delprov i muntlig framställning. Materialet består av inspelade muntliga anföranden.

För kursen svenska 2 finns ett bedömningsstöd i litterär analys.

Samtliga bedömningsstöd för gymnasiet och komvux kräver inloggning i Skolverkets e-tjänst.

Frågor rörande bedömningsstöden för gymnasiet och komvux besvaras av 
Sofia.Lowenhielm@nordiska.uu.se, 018-471 29 33  (kurs 1)
Negin.Shahsavar@nordiska.uu.se, 018-471 68 78 (kurs 2)
Anna.Karin.Widman@nordiska.uu.se, 018-471 68 84 (kurs 3).

Senast uppdaterad: 2022-08-12