Provrelaterade forskningsprojekt

De vetenskapliga ledarna i provgruppen bedriver, ibland tillsammans med medarbetare, provrelaterad forskning av olika slag. Nedan beskrivs några av dessa projekt.

Swegram och Uppsala elevtextkorpus

Provgruppen har, tillsammans med språkteknologer vid Institutionen för lingvistik och filologi, skapat en digital och annoterad elevtextkorpus, Uppsala elevtextkorpus (Megyesi, Näsman & Palmér 2016), som idag omfattar mer än 4000 elevtexter från åk 3 i grundskolan till kurs 3 i gymnasiet. I detta projekt ingick också att ta fram ett analysverktyg för automatisk, kvantitativ textanalys. Verktyget Swegram annoterar och analyserar texter utifrån morfologiska och syntaktiska drag (Megyesi, Palmér & Näsman 2019). Verktyget ligger öppet på nätet under adressen https://cl.lingfil.uu.se/swegram. Tillhörande artikel av Megyesi, Palmér & Näsman finns att ladda ner på sidan Övriga publikationer. Aktiva i detta projekt är främst Anne Palmér, Catrin Isaksson och Kristina Sjöblom.

Intertextualitet och ordförråd i integrerade skrivuppgifter

I projektet genomförs automatisk och semiautomatisk analys av ordförråd samt automatisk analys med kvantitativ inriktning för att få fram kunskap om intertextuella relationer mellan källtexter och elevtexter från det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk 3. Syftet är att ur ett bedömnings- och skrivutvecklingsperspektiv kunna diskutera språklig självständighet respektive beroende av källor i elevtexter och om källtexterna kan utgöra språkligt stöd för eleverna i deras skrivande. I detta projekt ingår Saga Bendegard, Siri Hussenius, Catrin Isaksson och Anne Palmér.

Senast uppdaterad: 2021-11-11