Gymnasiet och komvux

I gymnasieskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen, komvux, ges de nationella proven för ämnena svenska och svenska som andraspråk för kurserna 1 och 3.

Nationellt prov i gymnasiet och komvux

I gymnasieskolan och inom den kommunala vuxenutbildningen finns i ämnena svenska och svenska som andraspråk nationella prov för kurs 1 och kurs 3. Nya prov distribueras tre gånger per år. Den kommunala vuxenutbildningen kan använda dels de prov som tas fram för gymnasieskolan, dels det prov som konstrueras för den kommunala vuxenutbildningen. De prov som används i både gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommer ut varje höst- och vårtermin. Det prov som endast används inom vuxenutbildningen kommer ut i september varje år.

Proven innehåller olika delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. I gymnasieskolan genomförs de skriftliga delproven på en för hela landet bestämd provdag och de muntliga delproven görs under en viss tidsperiod. Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå kan proven genomföras löpande under året. Samtliga prov är obligatoriska.

Utprövning av provuppgifter

En avgörande del i arbetet med att ta fram det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk är lärares medverkan vid utprövningar av provuppgifter till samtliga delprov. Varje provs uppgifter prövas i regel ut i minst tre omgångar och involverar mellan 1500 och 2000 elever. Läs mer om utprövningar av kursproven.