Utprövning av provuppgifter för gymnasiet och komvux

En avgörande del i arbetet med att ta fram det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk är lärares medverkan vid utprövningar av provuppgifter till samtliga delprov. Varje provs uppgifter prövas i regel ut i minst tre omgångar och involverar mellan 1500 och 2000 elever.

Många elever tycker att det ger värdefull övning inför ett kommande nationellt prov att delta i en utprövning. Du som lärare kan också använda materialet som en diagnos för att skapa dig en uppfattning om elevernas styrkor och svagheter.  

Vi genomför utprövningar för att testa att uppgifterna fungerar, för att bedöma deras svårighetsgrad samt för att få underlag till bedömningsanvisningarna som medföljer provet. Samtidigt får vi ta del av elevers och lärares synpunkter på valet av texter och uppgifter. 

Anmälan till utprövning

Kurs 1 – intresseanmälan

VT24: Anmälningsformulär. Kontakta alice.morelius@nordiska.uu.se om du har några frågor.

Kurs 3 – intresseanmälan

VT24: Anmälningsformulär. Kontakta Alva.Pellas@nordiska.uu.se om du har några frågor.

Utprövning i läsförståelse och skriftlig framställning

Som utprövare låter du dina elever genomföra ett antal provuppgifter (läsförståelse) eller skriva en text utifrån ett givet ämne (skriftlig framställning). Efter genomförd utprövning skickar du tillbaka materialet. Du behöver inte redovisa någon egen bedömning av läsuppgifter eller skrivuppgifter till provgruppen. 

Utprövning av uppgifter till muntliga anföranden

Utprövning av uppgifter till de muntliga delproven genomförs på olika sätt. Ibland kommer provgruppen ut till skolorna och lyssnar på elevanföranden, i andra fall ber vi lärare filma anföranden och skicka in. Läraren kan också själv genomföra uppgiften med sina elever och lämna synpunkter på hur uppgiften uppfattades.

Återkoppling

Kurs 1 – skriftlig framställning

Du kommer att få en aspektbedömning av de texter där eleven gett sitt tillstånd för publicering.

Kurs 1 – läsförståelse

Du får med ett bedömningsunderlag som du – om du vill – kan använda för att bedöma dina elevers lösningar innan du skickar in det till oss. Du får ingen ytterligare feedback på elevlösningarna.

Kurs 3 – skriftlig framställning

När du har skickat in elevlösningarna kommer du att få ett kort omdöme för varje text där eleven gett sitt tillstånd för publicering.

Senast uppdaterad: 2024-03-05