Nationellt prov i kurs 1

Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram och valfritt på studieförberedande program. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. I de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten. För mer information se Skolverkets webbsida.

Provet består av tre delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt nationellt prov i kurs 1 för kommunal vuxenutbildning. Läs mer provet på Skolverkets webbsida. Observera att komvux även kan använda ordinarie kursprov. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet

Elev håller ett muntligt föredrag.

Aktuellt

Betygsstödjande bedömningsstöd vårterminen 2021

Under vårterminen 2021 är det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i kurs 1 inställt, precis som övriga nationella prov. I stället erbjuder Skolverket ett betygsstödjande bedömningsstöd utformat som ett prov. Detta kan genomföras under valfria veckor på vårterminen.

Provet vårterminen 2021 i svenska och svenska som andraspråk i kurs 1 läggs ut i två omgångar i en ny e-tjänst. Under vecka 11 läggs material till delprov A: muntlig framställning ut, och under vecka 15 läggs material till delprov B: läsförståelse samt delprov C: skriftlig framställning ut.

Gällande inrapportering av provresultat kan om möjligt en inrapportering enligt Insamling 2 göras till provgruppen vid Uppsala universitet. Även den digitala lärarenkäten besvaras om möjligt.

Läs mer om bedömningsstödet på Skolverkets webbsida Nationella proven vårterminen 2021.

Utprövning av provuppgifter

Lärare som är intresserade av att pröva ut provuppgifter med sina elever kan läsa mer och anmäla sig på den här sidan.

Kopieringsunderlag

Delprov A

Delprov B och C

Kopieringsunderlag 4 och 5 finns dessutom som ljudfiler:

Sammanställning

Dokumenten kan fyllas i digitalt – men spara ner det till datorn innan du börjar skriva i det, annars finns risk att texten inte sparas.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Kontaktpersoner

Frågor om läsförståelseprovet

Kontakta provkonstruktörerna Kristina.Eriksson@nordiska.uu.se, 018-471 52 09, Negin.Shahsavar@nordiska.uu.se, 018-471 68 78 eller Sepand.Doroudian@nordiska.uu.se​, 018-471 68 78.

Frågor om de muntliga och skriftliga delarna

Kontakta provkonstruktörerna Anni.Gustafsson@nordiska.uu.se eller Sofia.Lowenhielm@nordiska.uu.se, 018-471 29 33.

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta Milena.Zart@nordiska.uu.se, 018-471 64 13.

Senast uppdaterad: 2021-03-02