Nationellt prov i kurs 1

Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram och valfritt på studieförberedande program. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. I de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten. För mer information se Skolverkets webbsida om provdatum i gymnasieskolan.

Provet består av tre delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. I gymnasieskolan genomförs delproven i läsförståelse och skriftlig framställning på bestämda provdagar. Det muntliga delprovet görs under en viss tidsperiod. Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå kan proven genomföras löpande under året.

Ett särskilt nationellt prov i kurs 1 för kommunal vuxenutbildning ges ut i september varje år, medan de ordinarie prov som används i gymnasieskolan kommer ut varje höst- och vårtermin. Den kommunala vuxenutbildningen kan använda dels de prov som tas fram för gymnasieskolan, dels det prov som konstrueras för den kommunala vuxenutbildningen. Läs mer om nationella prov i komvux på gymnasial nivå på Skolverkets webbplats

Läs mer om provets upplägg och bedömning i kurs 1

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet i kurs 1

Elev håller ett muntligt föredrag.

Aktuellt

Rättelse

I provet för vt 2024 har det blivit fel numrering av uppgifterna i resultattabellen för delprov B, svenska, på s. 81. Om blanketten används finns här en uppdaterad version av Kopieringsunderlag 1: Resultat av delprov B 

Provdatum för våren 2024

  • Delprov A genomförs före delprov B och delprov C. Materialet skickas till skolorna under vecka 11. Information om när övrigt provmaterial skickas ut finns i häftet Lärarinformation.
  • Måndag den 22 april 2024 kl. 09.00 (delprov B).
  • Fredag den 26 april 2024 kl. 09.00 (delprov C). 

Från och med höstprovet 2023 sker en förändring i genomförandet av provet. För delprov B och delprov C är texthäftet numera uppdelat i två delar, där de första texterna är underlag för delprov B och de resterande texterna är underlag för delprov C. Detta medför att delprov C förbereds på ett nytt sätt, genom en förberedelselektion, eftersom eleverna precis som tidigare behöver få möta texterna innan skrivtillfället. På förberedelselektionen kommer eleverna att gemensamt lyssna på texterna som hör till delprov C, samtidigt som de läser dem. Det finns flera skäl till att eleverna vid detta tillfälle lyssnar på texterna. För att lektionen ska vara genomförbar behöver alla elever vara färdiga med respektive text samtidigt för att sedan kunna diskutera utifrån givna frågor. Ett annat skäl har med provets träffsäkerhet att göra, då det tydliggör delprovens olika fokus. Läsförståelse prövas som tidigare främst i delprov B, medan delprov C är avsett att i första hand pröva skrivförmåga, samt elevens förmåga att integrera relevant information från en källtext i sin egen text. 

Den nya bedömningsmodellen

Från och med provet som ges i november 2023 införs en ny modell för provbetyg i de nationella proven i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Den nya modellen har tagits fram som en följd av Skolverkets systemramverk för nationella prov och digitaliseringen av de nationella proven. Läs mer om den nya modellen i dokumentet nedan:

Kopieringsunderlag och andra filer till proven ht 2023/vt 2024

På Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial finns även ett material kopplat till delprov A som består av inspelade muntliga anföranden. Inloggning i Skolverkets e-tjänst krävs för att få åtkomst till materialet.

Kopieringsunderlag till septemberprovet 2023 och tidigare prov för kommunal vuxenutbildning finns på sidan kopieringsunderlag äldre prov. ​

Exempel på provmaterial i kurs 1

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial kurs 1

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Kontaktpersoner

Frågor om läsförståelseprovet

Kontakta provkonstruktörerna Negin.Shahsavar@nordiska.uu.seSepand.Doroudian@nordiska.uu.se eller Sara.Lindahl@nordiska.uu.se.

Frågor om de muntliga och skriftliga delarna

Kontakta provkonstruktörerna Sofia.Lowenhielm@nordiska.uu.sePer‑Erik.Eriksson@nordiska.uu.se eller Asa.Leijon@nordiska.uu.se.

Kommande utprövningar

Lärare som vill delta i utprövningar av provuppgifter med sina elever kan kontakta Alice.Morelius@nordiska.uu.se.

Senast uppdaterad: 2024-04-29