Nationellt prov i kurs 1

Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram och valfritt på studieförberedande program. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. I de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten. För mer information se Skolverkets webbsida om provdatum i gymnasieskolan.

Provet består av tre delprov som prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. I gymnasieskolan genomförs delproven i läsförståelse och skriftlig framställning på bestämda provdagar. Det muntliga delprovet görs under en viss tidsperiod. Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå kan proven genomföras löpande under året.

Ett särskilt nationellt prov i kurs 1 för kommunal vuxenutbildning ges ut i september varje år, medan de ordinarie prov som används i gymnasieskolan kommer ut varje höst- och vårtermin. Den kommunala vuxenutbildningen kan använda dels de prov som tas fram för gymnasieskolan, dels det prov som konstrueras för den kommunala vuxenutbildningen. Läs mer om nationella prov i komvux på gymnasial nivå på Skolverkets webbplats

Läs mer om provets upplägg och bedömning i kurs 1

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet i kurs 1

Elev håller ett muntligt föredrag.

Aktuellt

Provdatum för hösten 2022

  • Delprov A genomförs före delprov B och C. Materialet skickas till skolorna vecka 41. Information om när övrigt provmaterial skickas ut finns i häftet Lärarinformation.
  • Delprov B, läsförståelse: tisdag 22 november 2022.
  • Delprov C, skriftlig framställning: torsdag 24 november 2022.

Provdatum för våren 2023

  • Delprov A genomförs före delprov B och delprov C. Materialet skickas till skolorna vecka 11.
  • Tisdagen den 18 april 2023 kl. 09.00 (delprov B).
  • Torsdagen den 20 april 2023 kl. 09.00 (delprov C). 

Utprövning av provuppgifter

Lärare som är intresserade av att pröva ut provuppgifter med sina elever kan hitta mer information och anmäla sitt intresse på sidan Utprövning av provuppgifter.

Kopieringsunderlag

Delprov A

Delprov B och C

Kopieringsunderlag 4 och 5 finns dessutom som ljudfiler:

Sammanställning

Dokumenten kan fyllas i digitalt – men spara ner det till datorn innan du börjar skriva i det, annars finns risk att texten inte sparas.

Exempel på provmaterial i kurs 1

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial kurs 1

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2022-08-05