Koppling mellan ämnesplanerna och provet i kurs 1

Det nationella provet i kurs 1 är konstruerat utifrån ämnesplanerna för svenska­ och svenska som andraspråk. Dessa ämnen har ett likartat men inte identiskt­ innehåll. Provet prövar så långt det är möjligt hur eleven uppnått de mål som ämnesplanen tar upp under rubriken ”Ämnets syfte”. Provets innehåll följer ämnesplanernas centrala innehåll medan provets nivåer utgår från betygskriterierna, så som de är formulerade i ämnesplanerna.

Nedan finns länkar till tabeller som visar dels hur mål och betygskriterier ligger­ till grund för utformning och bedömning av de tre delproven, dels hur det centrala innehållet finns representerat i provets delprov. Varje länk innehåller två tabeller – en för svenska 1 och en för svenska som andraspråk 1.

Mål, betygskriterier och hur de ligger till grund för utformning och bedömning av provet (pdf)
Centralt innehåll och hur det finns representerat i provet, kurs 1 (pdf)ReadSpeaker

Senast uppdaterad: 2022-08-04