Provets upplägg och bedömning i kurs 1

Den här sidan gäller kursprov från november 2023. För äldre prov, se Provets upplägg och bedömning i kurs 1 (t.o.m provet september 2023)

Kursprov 1 är gemensamt för svenska och svenska som andraspråk, men bedömningsunderlag och vissa provdelar skiljer sig åt p.g.a. olikheter i ämnesplanerna. Provet består av tre delprov. Delprov A och delprov C hålls samman av ett tema. Delprov B omfattas ej av temat.

Delprov A: muntlig framställning

Delprov A genomförs på lektionstid eller på särskild tid som skolan har bestämt, under en period på ca fem veckor före genomförandet av delprov B och C. Provuppgiften leder till individuella, muntliga anföranden inom provets tema. Introduktionsmaterialet består av uppgiftsinstruktion, ämnesförslag och inspirationsbilder. Materialet ska användas vid en gemensam genomgång i klassen. Framförandena med efterföljande klassrumssamtal utgör ett tillfälle för klassen att gemensamt bearbeta temat. Beräknad tidsåtgång är cirka 10 minuter per elev.

Delprov B: läsförståelse

Delprov B genomförs på angiven provdag och prövar läsförståelse och analys av olika typer av texter. Skrivtiden är 120 minuter (180 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska som andraspråk). Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. De ska läsa en text i taget och lösa de uppgifter som berör texten. Uppgifterna är av olika slag, dels flervalsuppgifter, dels sådana som leder till elevproducerade svar av olika längd. Delprov B ska förberedas genom att eleverna får kort information om provets upplägg och hur det bedöms samt råd inför provdagen.

Delprov C: skriftlig framställning

Delprov C genomförs på angiven provdag. Skrivtiden är 180 minuter. Inför skrivtillfället förbereds eleverna genom att de läser och diskuterar texterna i texthäftet gemensamt i klassrummet. Vid provtillfället får eleverna texthäftet samt ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter. Eleven ska välja en av dessa uppgifter. Skrivuppgiften innebär att eleven producerar en sammanhängande text om 300–700 ord som innefattar användning av texthäftet. Eleverna ska i förväg få information om provets upplägg och bedömning.

Bedömningen

Det är läraren som utifrån bedömningsanvisningarna bedömer elevens prestationer, dvs. elevens ordinarie lärare eller den lärare som på skolan utsetts att bedöma aktuellt prov. Ett sätt att åstadkomma en likvärdig och rättvis bedömning av provet är att arbeta med sambedömning, vilket innebär att lärare tillsammans diskuterar och bedömer elevlösningar utifrån bedömningsanvisningarna. Ett annat sätt att öka bedömningens tillförlitlighet är att sprida bedömningen mellan kollegor på skolan eller mellan lärare på olika skolor.

Till lärarens hjälp vid bedömningen finns olika bedömningsunderlag som bland annat utgörs av matriser och kommenterade elevlösningar. 

På Skolverkets webbsida Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial finns även ett material kopplat till delprov A som består av inspelade muntliga anföranden. Materialet kräver inloggning i Skolverkets e-tjänst. Åtkomst till e-tjänsten får läraren via sin rektor.

Senast uppdaterad: 2024-04-10