Nationellt prov i kurs 3

Provet i kurs 3 är obligatoriskt för högskoleförberedande program och gemensamt för kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Provet består av två delprov som prövar skriftlig samt muntlig framställning. I gymnasieskolan genomförs det skriftliga delprovet på en bestämd provdag och det muntliga delprovet görs under en viss tidsperiod. Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå kan proven genomföras löpande under året.

Ett särskilt nationellt prov i kurs 3 för kommunal vuxenutbildning ges ut i september varje år, medan de ordinarie prov som används i gymnasieskolan kommer ut varje höst- och vårtermin. Den kommunala vuxenutbildningen kan använda dels de prov som tas fram för gymnasieskolan, dels det prov som konstrueras för den kommunala vuxenutbildningen. Läs mer om nationella prov i komvux på gymnasial nivå på Skolverkets webbplats

Läs mer om provets upplägg och bedömning i kurs 3

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet i kurs 3

Elever genomför prov i stor skrivsal.

Aktuellt

Provdatum och utskick våren 2024

  • Torsdagen den 2 maj 2024 kl. 09.00 (delprov A).
  • Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Häftet Lärarinformation, som innehåller anvisningar och kopieringsunderlag inklusive uppgiftsinstruktion och övrigt material till delprov B, samt provets texthäfte ska vara skolorna tillhanda vecka 12. Information om när övrigt provmaterial skickas ut finns i häftet Lärarinformation.

Den nya bedömningsmodellen

Från och med provet som ges i november 2023 införs en ny modell för provbetyg i de nationella proven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Den nya modellen har tagits fram som en följd av Skolverkets systemramverk för nationella prov och digitaliseringen av de nationella proven. Läs mer om den nya modellen i dokumentet nedan:

Utprövning av provuppgifter

Lärare som är intresserade av att pröva ut provuppgifter med sina elever kan hitta mer information och anmäla sitt intresse på sidan Utprövning av provuppgifter.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag 5 finns dessutom som ljudfil:

Exempel på provmaterial i kurs 3

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial kurs 3

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2023-12-12