Nationellt prov i kurs 3

Provet i kurs 3 är obligatoriskt för studieförberedande program och gemensamt för kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Provet består av två delprov som prövar skriftlig samt muntlig framställning. 

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt nationellt prov i kurs 3 för kommunal vuxenutbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats. Observera att komvux även kan använda ordinarie prov i kurs 3. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet

Elever genomför prov i stor skrivsal.

Aktuellt

Betygsstödjande bedömningsstöd vårterminen 2021

Under vårterminen 2021 är det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i kurs 3 inställt, precis som övriga nationella prov. I stället erbjuder Skolverket ett betygsstödjande bedömningsstöd utformat som ett prov. Detta kan genomföras under valfria veckor på vårterminen.

Provet vårterminen 2021 i svenska och svenska som andraspråk i kurs 3 läggs ut i två omgångar i en ny e-tjänst. Under vecka 15 läggs texthäftet och häftet Lärarinformation ut, och under vecka 17 läggs övrigt material ut.

Gällande inrapportering av provresultat kan om möjligt en inrapportering enligt Insamling 2 göras till provgruppen vid Uppsala universitet. Även den digitala lärarenkäten besvaras om möjligt.

Läs mer om bedömningsstödet på Skolverkets webbsida Nationella proven vårterminen 2021.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag 5 finns dessutom som ljudfil:

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Information om vad som gäller för proven i svenska och svenska som andraspråk finns på sidan Anpassning av nationella prov.

Senast uppdaterad: 2021-03-02