Om de nationella proven – bakgrund och syfte

På regeringens uppdrag ansvarar Skolverket för att nationella prov utvecklas i samarbete med universitet och högskolor. Proven i svenska och svenska som andraspråk konstrueras vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Provsystemet omfattar nationella prov i såväl grundskolan som gymnasieskolan och komvux. Därutöver konstrueras nationella prov inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). Inom grundskolan samt gymnasiet och komvux konstrueras prov för ämnena svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik. I grundskolans årskurs 9 ges även nationella prov i något av ämnena samhällskunskap, geografi, historia eller religion samt något av ämnena biologi, fysik eller kemi. Utöver detta erbjuds skolorna bedömningsstöd i flera ämnen och kurser i såväl grundskolan som gymnasieskolan och komvux. Läs mer om Nationella prov på Skolverkets webbplats

De nationella proven utgår vad gäller såväl utformning som bedömning från läroplanerna Lgr22, som gäller för grundskolan, och Gy2011, som gäller för gymnasiet och komvux.

Provens syfte

Syftet med de nationella proven är enligt förordning att stödja betygssättningen, förutom i årskurs 3 där syftet är att stödja bedömningen av elevernas kunskaper i relation till kriterierna för bedömning av kunskaper. De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till uppfyllda betygs- eller bedömningskriterier på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Nationella prov och bedömningsstöd

Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9

De nationella proven i slutet av årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 ska så allsidigt som möjligt pröva vad eleven kan i ämnet i respektive årskurs. När det gäller proven i årskurs 6 och 9 utgör proven ett stöd för betygssättningen. I årskurs 3 sätts inga betyg. I samtliga nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan prövas muntlig förmåga, läsning och skriftlig förmåga uppdelat på olika delprov. Vissa av delproven utförs på en för hela landet bestämd dag medan andra genomförs på lektionstid under några veckor. Delproven i årskurs 3 har inga bestämda provdagar utan genomförs under en provperiod på drygt två månader. Nya nationella prov konstrueras normalt varje år. Alla prov är obligatoriska.

Nationella prov för gymnasiet och kommunal vuxenutbildning

Kursproven i svenska och svenska som andraspråk prövar delar av det centrala innehållet för respektive kurs och genomförs i såväl ungdomsgymnasiet som inom den kommunala vuxenutbildningen. Det nationella provet i kurs 1 i svenska och svenska som andraspråk ges i slutet av kursen och är obligatoriskt på samtliga yrkesförberedande program samt valfritt på studieförberedande program. Det nationella provet i kurs 3 i svenska och svenska som andraspråk är obligatoriskt för studieförberedande program och genomförs också i slutet av kursen. Provet i kurs 1 prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. I kurs 3 prövas skriftlig framställning grundad på läsning samt muntlig framställning. I gymnasieskolan utförs vissa av delproven på en för hela landet bestämd dag medan andra genomförs på lektionstid under några veckor. Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå kan proven genomföras löpande under året. Nya prov i såväl kurs 1 som kurs 3 konstrueras och erbjuds skolorna tre gånger per läsår.

Bedömningsstöd

Bedömningsstöd finns för flera ämnen och kurser och är liksom de nationella proven tänkta som ett stöd vid bedömningen av elevernas kunskaper. De finns både för ämnen och kurser där det ges nationella prov och för ämnen och kurser där det inte ges nationella prov. Bedömningsstöden i svenska och svenska som andraspråk finns för årskurs 1–3, årskurs 1–6 och årskurs 7–9 i grundskolan. För årskurs 6 finns även ett bedömarträningsmaterial. För gymnasieskolan och komvux finns material för delar av kurserna 1–3.

Bedömningsstöden används under flera år men revideras och kompletteras successivt. De är inte obligatoriska utan erbjuds skolorna.

Mer information om samtliga bedömningsstöd som finns hittar du på länkarna nedan:

Senast uppdaterad: 2022-10-14