Om de nationella proven – bakgrund och syfte

På regeringens uppdrag ansvarar Skolverket för att nationella prov utvecklas i samarbete med universitet och högskolor. Proven i svenska och svenska som andraspråk konstrueras vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Provsystemet omfattar ämnesprov och kursprov där ämnesproven är nationella prov för grundskolan och kursproven är nationella prov för gymnasieskolan och komvux. Därutöver konstrueras nationella prov inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). Inom grundskolan samt gymnasiet och komvux konstrueras prov för ämnena svenska och svenska som andraspråk, engelska och matematik. I grundskolans årskurs 9 ges även nationella prov i något av ämnena samhällskunskap, geografi, historia eller religion samt något av ämnena biologi, fysik eller kemi. Fram till och med läsåret 2014/2015 gavs prov i dessa ämnen även i årskurs 6 men från 2016 är de proven borttagna. I stället erbjuds bedömningsstöd för dessa ämnen. När det gäller bedömningsstöden finns dessa för flera ämnen och kurser för båda skolformerna. Mer information om de nationella proven och om bedömningsstöden finns på Skolverkets webbplats.

De nationella proven utgår vad gäller såväl utformning som bedömning från läroplanerna  Lgr11, som gäller för grundskolan, och Gy2011, som gäller för gymnasiet och komvux. Alla prov är obligatoriska.

Provens syfte

Skolverkets syften med proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. De nationella proven bidrar också till att konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier och till en ökad måluppfyllelse för eleverna.

nationella prov och Bedömningsstöd

Ämnesprov för årskurs 3, 6 och 9

Ämnesproven i slutet av årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 ska så allsidigt som möjligt pröva vad eleven kan i ämnet i respektive årskurs. När det gäller proven i årskurs 6 och 9 utgör proven också ett stöd för betygssättningen. I årskurs 3 sätts inga betyg. I samtliga ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk prövas muntlig förmåga, läsning och skriftlig förmåga uppdelat på olika delprov. Vissa av delproven utförs på en för hela landet bestämd dag medan andra genomförs på lektionstid under några veckor. Delproven i årskurs 3 har inga bestämda provdagar utan genomförs under en provperiod på drygt två månader. Nya ämnesprov konstrueras normalt varje år. Alla ämnesprov är obligatoriska.

Kursprov för gymnasiet och kommunal vuxenutbildning

Kursproven i svenska och svenska som andraspråk prövar delar av det centrala innehållet för respektive kurs och genomförs i såväl ungdomsgymnasiet som inom den kommunala vuxenutbildningen. Kursprovet i svenska och svenska som andraspråk 1 ges i slutet av kursen och berör samtliga nationella program. Kursprovet i svenska och svenska som andraspråk 3 berör studieförberedande program och genomförs också i slutet av kursen. Provet i kurs 1 prövar muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. I kurs 3 prövas skriftlig framställning grundad på läsning samt muntlig framställning. I gymnasieskolan utförs vissa av delproven på en för hela landet bestämd dag medan andra genomförs på lektionstid under några veckor. Inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå kan proven genomföras löpande under året. Nya prov konstrueras och erbjuds skolorna tre gånger per läsår. Kursproven är obligatoriska.

Bedömningsstöd

Bedömningsstöd finns för flera ämnen och kurser och är liksom de nationella proven tänkta som ett stöd vid bedömningen av elevernas kunskaper. De finns både för ämnen och kurser där det ges nationella prov och för ämnen och kurser där det inte ges nationella prov. Bedömningsstöden i svenska och svenska som andraspråk finns för årskurs 1–3, årskurs 1–6 och årskurs 7–9 i grundskolan. För gymnasieskolan och komvux finns material för delar av kurserna 1–3.

Bedömningsstöden används under flera år men revideras och kompletteras successivt. De är inte obligatoriska utan erbjuds skolorna.